Nedgang i levendefangst av torsk

Foto: Bjørn Tore Forberg

2017 blir det første året siden 2012 med nedgang for levendefangst av torsk. Antall fartøyer som deltar i fisket er gått ned fra 25 til 17 båter, og totalt er det satt 5700 tonn torsk i merd.

I fjor ble det fisket 6500 tonn torsk som ble satt i merd og slaktet senere utenfor hovedsesongen for torskefiske. Hittil i år er det fisket og satt 5700 tonn i merd, og tallet stiger neppe utover høsten ettersom hovedsesongen er over. På høsten er tilgjengeligheten for torsk lavere og da driver flåten tradisjonelt et blandingsfiske etter hyse, sei og torsk.

– Vi har siden 2012 hatt en kraftig økning i levendefangst. Fisket har steget fra 700-800 tonn til 6500 tonn i fjor. I år har færre båter deltatt i fisket, og selv om hver båt har fisket mer har den samlende fangsten gått ned. Nedgangen er mindre enn tallene viser, i år har vi hatt flere fangster fra Bjørnøya og Hopen med levende torsk, men denne er blitt slaktet umiddelbart ved lossing uten kvotebonus og kommer således ikke med i statistikken for levendelagret torsk, sier Charles A. Aas i Norges Råfisklag.

Flere årsaker

Aas sier det er flere årsaker til nedgangen:

– Eksempelvis har kiloprisen for fersk torsk vært god. Den har steget fra 21,00 til 23,00 kroner. Prisen for levende fangst har bare steget en krone til 26,70 kroner kiloet. Været var også en utfordring i deler av sesongen, noe som gjorde at tilgangen til levendefangst ble dårligere.

– En annen årsak er at det er store kvoter på andre fiskeslag som gjør at noen fartøy velger å fiske torsken på vanlig måte som går raskere enn levendefangst som er ekstra tidkrevende.

Hver båt har i år fisket i gjennomsnitt vel 300 tonn levende torsk og levert til kjøper som lagrer fisken i merder før slakting. Dette er en markant økning siden 2014 da hver båt i gjennomsnitt fisket 200 tonn.

Antall kjøpere som tar mot fisken og lagrer den til slakting, har holdt seg jevnt de fire siste årene. 15 kjøpere tar mot fisk. De kan oppbevare den 12 uker før den slaktes.

Nofima leder Catch, et stort prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. I dette prosjektet som avsluttes neste år jobber forskere og næringsaktører sammen for å optimalisere kvaliteten på torsk ut til forbrukerne. Det norske torskefisket er hovedsakelig i første halvdel av året. Med levendefangst og lagring i merd fram til slakting, kan fersk torsk leveres til forbrukerne året rundt.

Bonusordningen for levendelagret torsk fungerer slik at fiskeren bare belastes for 50 % av fisket kvantum. For å oppnå bonus er det er krav om at fisken skal stå minst en uke i merd og beregnes ut av kvantum på sluttseddelen. Ved en fangst på for eksempel 10 tonn vil fiskeren bli belastet 5 tonn av fartøyets kvote, mens 5 tonn blir belastet bonusavsetningen.

Skrevet av: Morgan Lillegård, kommunikasjonsdirektør Nofima